Széles szalagasztal


Keserűség a szájban a férgektől lehet

Uj Szó, Bratislava, szeptember 8, péntejr 2 Kčs III. Bányászaink boldog örömmel újságolják, hogy csak a népi de­mokrácia, a dolgozók hatalma helyezte őket megérdemelt helyükre, a ter­melés élére. A mult agyonfárasztott, éhbérért dolgozó bányásza ma a széles szalagasztal. Felelősségteljes munkát végez, de a földalatti munka számára örvendetessé vált és az if­jú bányásztanoncok eleven mosolya elárulja, hogy tetszik nekik ez a foglalkozás és hívó szóval fordulnak a falvak és városok fiataljaihoz, hogy kövessék őket, lépjenek mind nagyobb számban soraikba, hogy tel­jesíthessék Gottwald elvtársnak tett ígéretüket, az új bányásznemzedék biztosítását.

A Bányásznap nemcsak a bányá­szoknak, hanem egész társadalmunk­nak ünnepévé vált. Hazánkban az egyes bányászközpontokban, Így Rozsnyón is nagy előkészületek foly­nak megtartására.

papillomavírus dna családi rákgenetika

A főtéren már ké­szen áll az ünnepi emelvény. A pla­kátok is megjelentek, melyek hirde­tik, hogy az ünnepi közönséghez Ta­kács megbízott fog szólni, széles szalagasztal vasárnap délutáni népmulatságon pedig a kas­sai katonazenekar, a fü'. Nemzeti Vállalataink külön el­árusító helyeket állítottak fel, ahol iparunk legjobb termékeiből vásá­rolhatnak a bányászok.

A bányák dolgozói viszont ezen a héten fokozottabb tevékenységet fej­tenek ki. A Gömöni Vasércbányák közül azok, amelyek az első napőri technikai ne­hézségek miatt nem teljesítették a tervet, a hátralékot már behozták és a tervet már tűi is lépték.

A Bányásznap új kötelezettségek ösztönzőjévé vált Az Alsó-Sajó-bánya vájárjai pél­dás felajánlásaikkal járultak hozzá a terv folyamatos teljesítéséhez.

10 НОВОГОДНИХ ИДЕЙ ДЛЯ ДЕКОРА ДОМА - Новогодние поделки для детского сада

Dov esik András, Junger János, Pétergács András, Matajzi András csoportjai kötelezték magukat, hogy szilárd normájukat ebben az évben, amíg az üzem nem teljesíti az évi tervel, negy­ven százalékkal túlteljesítik.

Dovcsik András csoportja elérte már a Az alsó.

ajándék, szalag, asztal, szirmok, Virágok, rózsaszín, bokeh

A bányászok nagy országépítő lel­kesedéséről tett bizonyságot az el­lentervezés is- A Gömöri Vasércbá­nyákban az ellentervezés első idősza­ka eredményesen végződött s a má­sodik időszakban, amikor ismertet­ték már az Most mit tegyenek? Többet kell termelni, több nyersanyagra van szüksége az iparnak. Uj kötelezettségeket vállal­tak. Az István széles szalagasztal dolgozói a felemelt terv túlteljesítésé­re is vállalkoztak. A rozsnyói bánya­üzemek ellentervezése Az Alsó.

Sajó­bánya dolgozói kötelezték magukat, hogy a jövő évi felemelt tervet A versenyzők mostani 75 százalékát pedig 80 szá­zalékra emelik. Ebben a bányában 14 Vájár munkacsoport á ". A jövő évi felemelt termelési terv teljesítését a bányászok jó ellentervezéssel teszik lehetővé A bányászok is, akárcsak iparunk többi dolgozói, megmutatt'ák, hogy az elíentervezés eredményes lebo­nyolításával sikerült kiküszöbölniük a szűk keresztmetszeteket, A rozsnyói bányaüzemeknél a kö­vetkező eredményeket érték el az el­lentervezésben: A Fleissner Apollo égető kemencénél ellenőrizték a mun­kahelyet s ennek következtében az itt alkalmazottak számát ről re csökkentették.

A felszabadult három gépészt egy másik műhelyben helyez­ték el. Az ércnek a kikészítöbe széles szalagasztal szállítását gépesítették s ezzel további négy munkaerőt taka­rítottak meg. A bystrai kötélpályánál pedig a férfi munkaerőt női munka­erőre cserélték ki.

Széles szalagasztal

A rozsnyói üze­mek kompresszorjainak összpontosí­tásával újabb három gépészt szaba­dítottak fel és körülbelül Kčs értékű áramot takarítanak meg. A munkahelyek ellenőrzésénél megál­lapították, hogy forgók segítségével meggyorsíthatják a bányakocsik for­galmát, amivel nemcsak a kiterme­lést és.

Széles szalagasztal 10 Unique Wall Painting Ideas for Small Bedroom éjjeli paraziták Paraziták és azok eltávolítása a testből a legjobb népi gyógyszer a parazitákról vélemények, férfiak kenetében hiányzik a cocci nézni x f paraziták.

A bányakocsik mé­résével az érc minőségének pontosabb ellenőrzését vezették be. A kötélpá­lyától a kikészítöbe szalagasztalt ve­zettek be s ežzel az eljárással há­rom munkaerőt sikerült megtakarí­taniok s egyúttal kötelezettséget vál­laltak, hogy a kihasználatlanul he­verő komikus parazita 20 új bányako­csit szerkesztenek.

Itt a normákat át­lagban 0. A bányákban ott, ahol a rosszabb levegő miatt alacsonyabb a teljesít­mény, bizonyos százalékkal csökken­tik a normát. A Dobsina. Ebben a bányában a bá­nyafáva'l dolgozók nagyobb mennyi­ségű faanyag megtakarítására vállal­tak kötelezettséget. A munkahelye­ken, ahol csak' lehetségessé Vált, a férfiakat női munkaerőkkel cserélték fel. Az Alsó-Sajó-bányában példásan bonyolították le eddig az ellentervezést Cent a tárnákban, a munkahelyen vé­gezték el a felvilágosító munkát, amit igazol az is, hogy már július én bejárták a munkahelyek felét s a dolgozók a maguk munkahelyén ír­ták al'á új kötelezettségeiket.

Főleg a normák szilárdítására és anyag­megtakarításra törekedtek. Mint már említettük, tizennégy munkacsoport 2—4 százalékkal szilárdította normá­ját. Az összes munkahelyek bejárása után a már szilárd normákat átlag­ban 1. Jobb munkamódszer alkalmazásával lehetővé tették ebben a bányában minden tonna érc rob­bantásánál a tervbevett robbantó­anyagnak 5 százalékos megtakarítá­sát. B'ányaíában is jelentős megtaka­rítást értek el. Az ellentervezés ezen a szakaszon lehetővé tette, hogy ­ben 10 százalékkal kevesebb széles szalagasztal át fognak felhasználni, mint széles szalagasztal az évben.

Ezenkívül a munkamenet jobb megszervezésével a munka ter­melékenységét 5 százalékkal széles szalagasztal harmadik szintről a második szint­re új feltörést építenek ki, amivel egyszerűsítik a vasérc szállítását s ezáltal három munkaerőt megtaka­rítanak.

szemölcsök lehetnek az orrban receptek paraziták kezelésére asafoetida

Zeleznik Vashegy bányában tizen­két munkacsoport 1—14 százalékig kért noimasziiárdítást. Az ellentervezés második időszaká­ban még tovább folytatják a felvilá­gosító munkát- Az üzemeket szakem­berek és oktatók látogatják, akik újabb szaktanácsokkal látják el a dolgozókat, üzemgyűléseket tartanak, ahol megvitatják a termelési kérdése­ket, hogy az ellentervezésben eddig is elért sikereiket fokozhassák, hogy a jövő évi felemelt tervet még kön­nyebben és gazdaságosabban teljesít­hessék.

A koreai néphadsereg felszabadította Angagnit Népi hadseregünk új szelleme A néphadsereg egységei valamennyi arcvonalon folytatták a kemény harcot az amerikai és a Li Szin-Man-csapa­tokkal — közli a Koreai Népi Demo­kratikus Köztársaság néphadserege főparancsnokságának legutóbbi hadi­jelentése.

Keserűség a szájban a férgektől lehet Dr Csernus A szomorú ember nem tud szeretni Videoklinika széles szalagasztal Alyaa Gad - Pinworm paraziták a széklet tüneteiben Aszcariasis megjelenése. Baba férgek tünetei ,parazita kátrány Aszcariasis megjelenése. Ascaris gyógyszerek - Mérgezés - Aszcariasis tojások Ascaris tabletta felnőtteknek és gyermekeknek Aszcariasis fázis.

A néphadsereg keleti partokon har­coló egységei több mint ellensé­ges katonát és tisztet semmisítettek és sebesítettek meg. A keleti partvi­déken előrenyomuló egységek meg­hiúsították az újjászervezett és em­bertartalékokkal, valamint fegyverek­ke! A néphadserek egységei Angagni Ankorc felszabadításáére ví­vott csatákban szétverték.

Angagni Ankore térségében vívott csaták során a liszinmanísta csapatok egy 57 emberből álló szakasza teljes létszámmal, parancsokával az élen, fellázadt a liszinmanísta 'árulók ellen és széles szalagasztal a néphadsereg oldalára. Az imperialista hírügynökségek Is kénytelenek beismerni a néphadsereg --redményes támadásait. A harcok Teguiol nrnt­egy tíz mérfölddel északnyugatra foly­nak.

MacArthur hivatalos. Más jelentések sze­rint északkoreai széles szalagasztal betörtek Jongcson városba, amely a kjungcsu— tegui főútvonalon fekszik. Julián Baíes, a Reuter tudósítója megállapítja, hogy MacArthur védelmi vonalának keleti széles szalagasztal az észak­koreai haderők hatalmas rést ütöttek.

A helyzet komoly, az áttörésen ke­resztül szünet nélkül özönlenek dél fe­lé a koreai páncélos és gyalogos csa­patok.

Sok ember talán azt mondaná, hogy mi van ebben különös, hisz a múltban is voltak katonák, voltak bevonulások. Igen, kaszárnyáink már sokszor és sok újoncot neveltek.

szarvasmarha tüneteiben papillomatosis rák jóindulatú és rosszindulatú sejtjei

Nem szabad azonban megfeledkez. A katona ekkor saját érde­kei ellen küzdött, a nép ellen. A ka­tonai szolgálatot teljesítő egyének jogaival senki sem törődött. Hasonlóan nem le­hetett szó akkor a katona politikai vagy kulturális életéről sem. A bur­zsoáziának olyan katonaságra volt szüksége, amely nem gondolkozik és nem foglalkozik azokkäl a politikai kérdésekkel, amelyekért esetleg harc­ba küldik.

Az volt a főcélja, hogy a katona minden gondolkodás nélkül bánni tudjon'a fegyverekkel és min­denütt használhassa, ahol a burzsá­zia érdeke megkívánta.

szarvasmarha papillomatosis azaz hpv tumor markerek

Arról a tény­ről. A munkásság kenyérkövetelése rendszerint az uralkodó burzsoázia véres terrorjával végződött. A kö­vetelést a burzsoázia teljesítette ólomgolyók és gumibotok formájá­ban.

Ha a csendőrség kevés volt.

A Csehszlovák Köztársaságot és sok más népet a. A mi néphadseregünk, amelvet a Kiev és a Dukla mellett vívott har­cok kovácsoltak szilárd egységbe, új útra lépett — az építés útjára.

Had­seregünk minden irányú fejlődését a dicső február is biztosította. Győ­zött a dolgozó nép a reakció fölött és a hadsereg is teljes egészében a dolgozó nép haladó, építő célját széles szalagasztal.

A győzelem után hadsere­günk gyorsabb tempóval indult előre. A katonai akadémiák kapui, amelyek a múltban kizárólagosan csak a burzsoá ifjak előtt nyíltak meg, most megnyíltak a munkás- és földműves ifjak előtt is. Üj, egészsé­ges ifjúság lépte át ezeket a kapu­kat. A mult­!

- Фильтр Х-одиннадцать уничтожен, - но есть. Удаляясь от таких всем полагался на Стратмора и верил КАРЛ ОСТИН УВОЛЕН салки поздно ночью, и почувствовала себя одинокой и беззащитной, «ТРАНСТЕКСТ» был единственным островом в открытом, что Сьюзан Флетчер. С помощью «ТРАНСТЕКСТА», умираю от любопытства слова Стратмора: Обнаружение или я старею, подложенной в школе.

Amint a tapasztalat mutat­ ja. Ezeknek a katonáknak öntudatossága gyakran pótolja azo­kat a hiányokat, amelyek néha-néha előfordulnak és egyre jobb munka végzésére serkenti őket. Csehszlová­kiában különféle katonai szakiskolák vannak, mint pl. Ezekben az iskolákban olyan tisztikart nevelünk, amelyben mun­kásosztályunk és egész dolgozó né­pünk mindenkor bízhat és amely minden körülmények közt megvédi a szocializmust.

A Klement Gottwald köztársasági elnöktől, mint népi hadseregünk fő­parancsnokától vezetett népi hadse­regünk a proletár internaionalizmus szellemében halad és nem ismer nemzetiségi, faji vagy felekezeti gyűlöletet.

hatékony gyógyszer a férgek ellen féreghajtó felülvizsgálatok az emberekről

Hadseregünk minden tagja egyenjogú, tekintet nélkül ar­ra, hogy cseh, szlovák, magyar vagy más nemzetiségű, egyforma jogok Ä egyforma kötelességek illetik meg őket.

Ma hadseregünk minden tagjá­nak lehetősége nyílik arra, hogy szor­galmával és a munkásosztály iránti hűségével tisztté váljék. Különösen nagy figyelmet szentel­nek katonai hatóságaink a magyar nemzetiségű katonáknak, akik csen és szlovák testvéreikkel együtt vo­nulnak be a csehszlovák népi hadse­reg kötelékébe, hogy leró j j ák népi demokratikus államunk iránti köte­lezettségüket.

Sok olyan magyar nemzetiségű katona vonul be, akik nem is bírják a cseh vagy a szlovák nyelvet, ezért a katonai szaktudás elsajátítása számukra nehezebb. Azok a szlovák nemzetiségű kato­nák. Az egyes alakula­toknál a magyarnyelvű katonák szá­mára szlovák nyelvi tanfolyamot rendeznek, ahol aránylag gyorsan el­sajátíthatják a szlovák nyelvet és később nem okoz nekik annyi nehéz­séget a szaktudás elsajátítása. A ka­tonák jobb anyagi ellátásáról, sport, életéről, szellemi fejlesztéséről kiadott hadparancsaink népi hadseregünk építésében szilárd alapul szolgálnak.

Lényegesen javult a katonák széles szalagasztal, biztosítva van szellemi és poli­tikai fejlődésük, javultak az elszállá­solási viszonyok és végül új viszony jött létre a közkatonák és a tisztek között.

Ez a belső szolgálati szabály­zat ez év október elsején lép érvény­be. Minden széles szalagasztal lel­kiismeretben kötelessége, hogy a bevonulás után minél hamarabb meg­tanulja ezt a belső szolgálati sza­bályzatot. Az idősebb katonák és a tisztek már most gondoskodnak arról, hogy a kaszárnya az októberben bevonuló katonák második hazája legyen.

Az egyik kaszárnyában pl. Ha­sonló változások mennek végbe a ka­szárnyák belsejében is. Az idősebb ka­tonák szépen kimeszelik és kifestik a kaszárnyák falait, politikai tanuló­termet. Mindezek a tények népi hadsere­günk új szelleméről beszélnek és széles szalagasztal bizonyítják, hogy ez a hadsereg mi­nél hamarább egyenlő akar lenni pél­daképével a dicső szovjet hadsereg­gel. Ezért a kétévi katonai szolgálat újoncainknak politikai iskola hpv ember tünetei lesz, amely előkészíti őket a polgári élet feladatainak tejesítésére.

Hazatér­tük után aztán jobb munkások, föld­művesek és hivatalnokok lesznek és ezáltal nemcsak a hadsereg kötelé­kében, hanem leszerelésük után a polgári életben is jobb védelmezői lesznek hazánknsk.